මල් වියනෙන් බැඳි මහ බැද්දේ උන්
Mal Viyanen Bandi
 • Lenght : 04:43

 • Song

  මල් වියනෙන් බැඳි මහ බැද්දේ උන් ගී පද / Mal Viyanen Bandi Lyrics

  මල් වියනෙන් බැඳි මහ බැද්දේ උන්
  අකුරු කොරන්නට නුවරට ගියෙ මං
  නුවර පිරිලා එරමිණි කටුවැල්
  ආයෙත් බැද්දට එනවා මං..//
   
  තෙන් තෙදිනන් තෙදිනන් තෙදිනන් තෙදිනන් තෙදිනානේ
  තෙදිනන් තෙදිනන් තෙදිනන් තෙදිනන් තෙදිනානේ
  හේයි....
   
  මල් පැණි මෝරණ තාලෙට බැද්දේ
  ගී පද ගොතලා තාලෙට කීවේ 
  මල් පැණි මෝරණ තාලෙට බැද්දේ
  ගී පද ගොතලා තාලෙට කීවේ 
  සොරබොර වැව ළඟ කොමළිගෙ කෝමළ
  නුවර කෙහේවත් තිබුණා නම්
   
  මල් වියනෙන් බැඳි මහ බැද්දේ උන්
  අකුරු කොරන්නට නුවරට ගියෙ මං
  නුවර පිරිලා එරමිණි කටුවැල්
  ආයෙත් බැද්දට එනවා මං
  තෙන් තෙදිනන් තෙදිනන් තෙදිනන් තෙදිනන් තෙදිනානේ
  තෙදිනන් තෙදිනන් තෙදිනන් තෙදිනන් තෙදිනානේ
  හේයි..
   
  මහතුන් වෙනවට වැඩිය හොඳයි මට
  බැද්දෙ බතක් කර හිටියානම් 
  මහතුන් වෙනවට වැඩිය හොඳයි මට
  බැද්දෙ බතක් කර හිටියානම් 
  මල් පට ඇරුණම කුරුලු මිටේං ඇර
  ආයෙත් බැද්දට එනවා මං
   
  මල් වියනෙන් බැඳි මහ බැද්දේ උන්
  අකුරු කොරන්නට නුවරට ගියෙ මං
  නුවර පිරිලා එරමිණි කටුවැල්
  ආයෙත් බැද්දට එනවා මං..//
   
  තෙන් තෙදිනන් තෙදිනන් තෙදිනන් තෙදිනන් තෙදිනානේ
  තෙදිනන් තෙදිනන් තෙදිනන් තෙදිනන් තෙදිනානේ
  හේයි..///

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS