මල් මිටක් තියන්න ඔබ අතේ
Mal Mitak Thiyanna Oba Athe
 • Lenght : 03:35

 • Song

  මල් මිටක් තියන්න ඔබ අතේ ගී පද / Mal Mitak Thiyanna Oba Athe Lyrics

  මල් මිටක් තියන්න ඔබ අතේ
  මට කියා කොයින්ද මල් වනේ
  ජීවිතේ විසල් නදී තෙරේ
  තුරු හිසත් මලත් ඔබයි මගේ
   
  සොදුරු කවි ලියාන හිත් කොනේ
  තාරුකා වහින රාත්රියේ
  ගෙල වටේ ගිලී හමා ඇදි නළරැළී
  ඔබයි මගේ
   
  මල් මිටක් තියන්න ඔබ අතේ
  මට කියා කොයින්ද මල් වනේ
  ජීවිතේ විසල් නදී තෙරේ
  තුරු හිසත් මලත් ඔබයි මගේ
   
  තුරුලතා පවා දුකෙන් වගේ
  අතවනා සොයන්නෙ ඔබ කොහේ
  හැන්දෑව වගේ සෞම්ය වී නිදා ඉන්න
  මගේ හදේ
   
  මල් මිටක් තියන්න ඔබ අතේ
  මට කියා කොයින්ද මල් වනේ
  ජීවිතේ විසල් නදී තෙරේ
  තුරු හිසත් මලත් ඔබයි මගේ

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS