මල් මල් සාරිය
Mal Mal Sariya
 • Category : Music Video
 • Year : 2020

 • Song

  මල් මල් සාරිය ගී පද / Mal Mal Sariya Lyrics

  මල් මල් සාරිය බඳේ වදින කොට
  බඹර බඹර තාලෙට හිත ගැස්සෙන
  සාරි පොට යට
  මාල දෙක තුන
  බාර වෙනකොට ගල්ලා
  මායම් සූසැට රඟේට පෙන්නා
  සුහුඹුල් මා සිත රවට්ටගල්ලා
  බෝල උඩ දමහල්ලා
  පාන්දරින් පිරුණැයි
  නිරන්තර සුවඳ සුවඳ හැමුවැයි
  කිඳුරු නටන කොට සොකරි අඩි තිබුණෙ
  පඳුරෙ අඳුරු තැනකයි
  සායම් තොලේ
  නා කොළේ සිඹින්නේ
  ඒ තොල් මලේ
  රොන් විලේ ඔරුත් ඔරුත් ගිලුණැයි
  මල් මල් සාරිය බඳේ වදින කොට
  බඹර බඹර තාලෙට හිත ගැස්සෙන
  සාරි පොට යට
  මාල දෙක තුන
  බාර වෙනකොට ගල්ලා
  මායම් සූසැට රඟේට පෙන්නා
  සුහුඹුල් මා සිත රවට්ටගල්ලා
  බෝල උඩ දමහල්ලා
  ආස්සරෙත් බිඳුණැයි
  අඬන්නට කඳුළු කඳුළු දැමුවැයි
  කිඳුරු නටන කොට සොකරි අඩි තිබුණෙ
  පඳුරෙ අඳුරු තැනකයි
  හීනෙන් වගේ
  ඇස් දිගේ ගලන්නේ
  ඒ වැල් දිගේ
  දුක් කඳේ දෙගුන් තෙගුන් ඇහුණැයි
  මල් මල් සාරිය බඳේ වදින කොට
  බඹර බඹර තාලෙට හිත ගැස්සෙන
  සාරි පොට යට
  මාල දෙක තුන
  බාර වෙනකොට ගල්ලා
  මායම් සූසැට රඟේට පෙන්නා
  සුහුඹුල් මා සිත රවට්ටගල්ලා
  බෝල උඩ දමහල්ලා

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS