මහරගමට වහින් නැතිව.. වහින්න ඕනෑ තැනකට
Maharagamata Wahin Nathuwa
 • Lenght : 03:17

 • Song

  මහරගමට වහින් නැතිව.. වහින්න ඕනෑ තැනකට ගී පද / Maharagamata Wahin Nathuwa Lyrics

  මහරගමට වහින් නැතිව
  වහින්න ඕනෑ තැනකට
  කුඩයක්වත් අතේ නැතිව
  ඈ ඇති බස් නැවතුම ළඟ..//
   
  උදේ ඉඳන් වඳ විදලා
  දැනුයි ගියේ වැඩ ඇරිලා..//
   
  ඇඳන් හිටපු සාරියමයි
  හෙටත් අඳින්නේ කියලා
  හෙටත් අදින්නේ කියලා
   
  මහරගමට වහින් නැතිව
  වහින්න ඕනෑ තැනකට
  කුඩයක්වත් අතේ නැතිව
  ඈ ඇති බස් නැවතුම ළඟ
   
  මහ වැස්සට තෙමුණොත් ඈ
  හෙට අඳින්න ඇදුමක් නෑ...//
   
  මග හිටියොත් වැස්ස නිසා
  ගෙදර යන්න වෙන්නෙත් රෑ
  ගෙදර යන්න වෙන්නෙත් රෑ
   
  මහරගමට වහින් නැතිව
  වහින්න ඕනෑ තැනකට
  කුඩයක්වත් අතේ නැතිව
  ඈ ඇති බස් නැවතුම ළඟ...//

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS