මගෙ ආදර පවසට ඔබ
Mage Adara Pawasata Oba
 • Lenght : 04:02

 • Song

  මගෙ ආදර පවසට ඔබ ගී පද / Mage Adara Pawasata Oba Lyrics

  මගෙ ආදර පවසට ඔබ
  නියං කලට හඬන අහස
  මගෙ ආදර වරුසාවට
  යටිකුරු කල කලසකි ඔබ
   
  මගෙ ආදර සිලිලාරට
  නෙළුම් පතකි ළඳුනේ ඔබ..//
   
  ආදර උල්පත වියලන
  ගිම්හානේ සැඩහිරු ඔබ
   
  මගෙ ආදර පවසට ඔබ
  නියං කලට හඬන අහස
  මගෙ ආදර වරුසාවට
  යටිකුරු කල කලසකි ඔබ
   
  ගිම්හානය වෙනුවට මම
  වස්සානය වී එන්නද..//
   
  ඒ වැස්සෙන් පෙම්වත් වූ
  මිහිලිය වී මම ඉන්නද
   
  මගෙ ආදර පවසට ඔබ
  නියං කලට හඬන අහස
  මගෙ ආදර වරුසාවට
  යටිකුරු කල කලසකි ඔබ

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS