මා සඳට කැමති බව දැනගෙන
Ma Sandata Kamathi Bawa Danagena
 • Lenght : 03:32

 • Song

  මා සඳට කැමති බව දැනගෙන ගී පද / Ma Sandata Kamathi Bawa Danagena Lyrics

  මා සඳට කැමති බව දැනගෙන
  ඔබ සඳ අයින් කළා අහසින්
  මා මලට කැමති බව දැනගෙන
  ඔබ මල අයින් කළා නටුවෙන්
   
  නොඉඳුල් තොල්පෙති අතරින්
  උදුරා ගෙන සිනාව
  හදවත නැති මිනිසා ඔබ
  නෙත කඳුළැලි ගෙනාව
   
  මා සඳට කැමති බව දැනගෙන
  ඔබ සඳ අයින් කළා අහසින්
  මා මලට කැමති බව දැනගෙන
  ඔබ මල අයින් කළා නටුවෙන්
   
  එක්ටැම්ගෙයි සිරගත කර
  සමනළියක අනාථ
  ජීවිතයම ඔබ අරගෙන
  ඇති දුන් වේදනාව
   
  මා සඳට කැමති බව දැනගෙන
  ඔබ සඳ අයින් කළා අහසින්
  මා මලට කැමති බව දැනගෙන
  ඔබ මල අයින් කළා නටුවෙන්

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS