මා ඔබත් එක්ක සුහද කතාවක්
Ma Obath Ekka Suhada Kathawak
 • Lenght : 03:58

 • Lyrics

  Lalith
  De
  Song

  මා ඔබත් එක්ක සුහද කතාවක් ගී පද / Ma Obath Ekka Suhada Kathawak Lyrics

  මා ඔබත් එක්ක සුහද කතාවක්
  ඔබෙ ඇසුත් එක්ක ප්‍රේම කතාවක්
   
  තොරතුරු විමසනවා
  ආගිය තැන් පවසනවා
  සංසාරේ හුරුපුරුදුයි කියල කියනවා
   
  මා ඔබත් එක්ක දිගට කතාවක්
  ඔබෙ ඇසුත් එක්ක ප්‍රේම කතාවක්
   
  රස රහස් කියනවා
  විටකදි ඉගිත් කරනවා
   
  සද හිරුත් එක්ක හොරෙන් කතාවක්
  තරු මාත් එක්ක ප්‍රේම කතාවක්
   
  වරදක් නැහැ කියනා
  කවුරුත් නොම එයි සිතනා
  සිප ගන්නට ළං වෙන්නට
  එන්න අහනවා

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS