ලියතඹරා මල ඔබද ළඳේ
Liyathabara Mala Obada Lande
 • Lenght : 03:49

 • Song

  ලියතඹරා මල ඔබද ළඳේ ගී පද / Liyathabara Mala Obada Lande Lyrics

  ලියතඹරා මල ඔබද ලදේ මා වසගයක් කෙරූ
  විෂ බදුනක් ගෙන මදුවිතය කියා මා ගත සනසාලූ
  ලියතඹරා මල ඔබද ලදේ මා වසගයක් කෙරූ
  විෂ බදුනක් ගෙන මදුවිතය කියා මා ගත සනසාලූ
   
  අවිහංසක දෑසේ කදුලැල් දැක
  මා ගැනවත් නොසිතා
  මිතුරන් කීවත් නාසා ඔබ ගැන
  සහසක් පැතුම් පතා
  පුදදුන් සෙනෙහස එතනම මියැදී
  මා වූවාද මුලා
   
  ලියතඹරා මල ඔබද ලදේ මා වසගයක් කෙරූ
  විෂ බදුනක් ගෙන මදුවිතය කියා මා ගත සනසාලූ
   
  කෙනෙක් ඇසුරුකර තවකෙක් පතනා
  ඔබ යයි මගක මුලා.....
  සුපිපුන හදමල් මෙලෙසින් සිදබිද
  යන්නේ ඇයිද පෙලා....
  මෙතුවක් බැදි සෙනෙහස මාගේ
  ඔබ වෙතට දෙමි සමා...
   
  ලියතඹරා මල ඔබද ලදේ මා වසගයක් කෙරූ
  විෂ බදුනක් ගෙන මදුවිතය කියා මා ගත සනසාලූ
  ලියතඹරා මල ඔබද ලදේ මා වසගයක් කෙරූ
  විෂ බදුනක් ගෙන මදුවිතය කියා මා ගත සනසාලූ

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS