ළඟ ළඟ
Langa Langa
 • Category : Music Video
 • Year : 2022

 • Feat

  Smokio
  Lyrics

  Dulan
  ARX
  Lyrics

  Smokio
  Song

  ළඟ ළඟ ගී පද / Langa Langa Lyrics

  දැකලා ඒ රුව ආයේ
  සසල වේ හද මාගේ
  නෙතම කියවා පෑ ඒ නුරාවේ
   
  හද නතුම නොවේවි වාගේ
  වශියක් ආලෙම ඈගේ
  හදට දුන්න ඉනාවේ බැඳුනාවේ
   
  ඒ ළඟ ළඟ ළඟ ළඟ දැවටෙන්
  හිත මගේ දව දව දව දව රඟදෙන්
  වත නුබේ දැක දැක දැක දැක ඇවිලෙම්
  සිහිනෙක බැඳි මට කෙල්ලේ නැත ඉවසුම්
   
  ඒ ළඟ ළඟ ළඟ ළඟ දැවටෙන්
  හිත මගේ දව දව දව දව රඟදෙන්
  වත නුබේ දැක දැක දැක දැක ඇවිලෙම්
  සිහිනෙක බැඳි මට කෙල්ලේ නැත ඉවසුම්
   
  කෙල්ලේ කෙල්ලේ
  වෙනස කලා මාව පිස්සෙක්
  ඇස් අරින්න දෙන්නෑ මට
  ඒ ඇස් වල දිස්නේ
  සරාගී රහසක් දෙතොල් වලින් දිස්වෙයි
  ඇ මුමුනාවී සම පුරාම රාගී
  හැගුමන් ඇවිස්සේයි
   
  තාලෙකට ඇගේ රන හසුන් ඉස්සෙයි
  උතුරම සව්දිය මදු බදුන් හිස් වෙයි
  මං ආස පස්සෙන් එන්න රෑ තිස්සේ
  ඈ තුවාල කලා ඒක
  ආදර කිනිස්සෙන්
   
  නොදැන නෙවෙයි දැන දැනම
  මම ගිහින් පැටලුනා මායම් දැලක
  සිර වෙලා ඇගේ සිරුරේ ගැබුරු තැනක
  ‍ශෘංගාර රස විදිමි අකුණු සැරක
   
  ආසම සැරට වශී වෙලා වගේ
  මම ඇවිදින හැඩට
  තොල් තද කරන් ඒ රෝස තොල් මැදට
  ඉන්න තිබුනොත් ඇති වෙන මුකුත් එපා දැනට
   
  ඒ ළඟ ළඟ ළඟ ළඟ දැවටෙන්
  හිත මගේ දව දව දව දව රඟදෙන්
  වත නුබේ දැක දැක දැක දැක ඇවිලෙම්
  සිහිනෙක බැඳි මට කෙල්ලේ නැත ඉවසුම්
   
  ඒ ළඟ ළඟ ළඟ ළඟ දැවටෙන්
  හිත මගේ දව දව දව දව රඟදෙන්
  වත නුබේ දැක දැක දැක දැක ඇවිලෙම්
  සිහිනෙක බැඳි මට කෙල්ලේ නැත ඉවසුම්
   
  ඒ ළඟ ළඟ ළඟ ළඟ දැවටෙන්
  හිත මගේ දව දව දව දව රඟදෙන්
  වත නුබේ දැක දැක දැක දැක ඇවිලෙම්
  සිහිනෙක බැඳි මට කෙල්ලේ නැත ඉවසුම්
   
  නොදැන නෙවෙයි දැන දැනම
  මම ගිහින් පැටලුනා මායම් දැලක
  සිර වෙලා ඇගේ සිරුරේ ගැබුරු තැනක
  ශෘංගාර (‍රුංගාර) රස විදිමි අකුණු සැරක
   
  ආසම සැරට වශීවෙලා වගේ
  මම ඇවිදින හැඩට
  තොල් තදකරන් ඒ රෝස තොල් මැදට
  ඉන්න තිබුනොත් ඇති වෙන මුකුත් එපා දැනට

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS