ළඳේ මුළා වී ගියා නම් එපා ඔයාගේ සිනාවන්
Lande Mula Wee Giya Nam
 • Lenght : 04:00

 • Song

  ළඳේ මුළා වී ගියා නම් එපා ඔයාගේ සිනාවන් ගී පද / Lande Mula Wee Giya Nam Lyrics

  ලදේ මුලා වී ගියානම්
  එපා ඔයාගේ සිනාවන්
  මිරිගුව දැක මුවෙක් වගේ
  දිය සොයමින් කතර දිගේ
  ගිහින් මොකො පාරාද වී දැන්..//
   
  ලදේ මුලා වී ගියානම්
   
  මැනිකේ අගය කනා දැන්නේ නැහැ
  නමුත් අගය බාල වෙන්නේ නැහැ
  පලුදු බදුන ඔන වෙන්නේ නැහැ
  වැරදුනාම හරී කිව්වේ නැහැ..//
   
  ලදේ මුලා වී ගියානම්
  එපා ඔයාගේ සිනාවන්
  මිරිගුව දැක මුවෙක් වගේ
  දිය සොයමින් කතර දිගේ
  ගිහින් මොකො පාරාද වී දැන්
  ලදේ මුලා වී ගියානම්...
   
  පරවුනාම මලේ සුවද නැහැ
  බොර උනාම ජලේ පැහැය නැහැ
  බිදුනු පෙමක නැවුම් රසය නැහැ
  හැර ගියාට මා තනිවුනේ නැහැ..//
   
  ලදේ මුලා වී ගියානම්
  එපා ඔයාගේ සිනාවන්
  මිරිගුව දැක මුවෙක් වගේ
  දිය සොයමින් කතර දිගේ
  ගිහින් මොකො පාරාද වී දැන්..//
   
  ලදේ මුලා වී ගියානම්

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS