කුල ගෙදරින්
Kula Gedarin
 • Film : Hulavali
 • Year : 1976
 • Category : Film Song
 • Year : 1976

 • Song

  කුල ගෙදරින් ගී පද / Kula Gedarin Lyrics

  කුල ගෙදරින් දුම්බර කඳු වැටියේ
  කැන්දන් එනවා දුම්බර මැණිකේ
  මනු කුල සිරිතට පති කුලයට අද
  කැන්දන් එනවා දුම්බර මැණිකේ //
  වන ලන්දෙ හැංගුණු
  මූණ පොඩ්ඩක් කෝල වෙයි
  ගම් මණ්ඩියේ...
  ගහ වැල් පිපී සුවඳින් පිරී අද
  පෙම් කෙළි වැව් කණ්ඩියේ //
  වාසනාවන් හරි වාසනාවන් ////
  කුල ගෙදරින්...
  දඹ රත්තරං හැඩ දා සොඳින් කළ
  රූපයක් ඇඹුමක් වගෙයි
  ඔහෙ ඇස් වහක් නැත හෝ වහක් නැත
  ආකහේ තරුවක් වගෙයි //
  වාසනාවන් හරි වාසනාවන් ////
  කුල ගෙදරින්...

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS