කවුළු පියන්පත් වහන්න
Kaulu Piyanpath Wahanna
 • Category : Music Video
 • Lenght : 03:51

 • Song

  කවුළු පියන්පත් වහන්න ගී පද / Kaulu Piyanpath Wahanna Lyrics

  කවුළු පියන්පත් වහන්න සඳළුතලාවේ
  ඔබ දුරයි නෙතට මා සිටිනා ළවැලි තලාවේ..//
   
  විලක දුරක මල් පිපුනේ අපට නොවේමැයී
  ඔරුපාරු ඇවිත් බලා යාවි විල් දිය ගැඹුරුයි
  මල් සුවඳ උරා ඇදී යන්නෙ ඹමරුන් කෝමැයි
  සඳලුතලාවට පැල්පත දුර නම් බෝමැයි
   
  කවුළු පියන්පත් වහන්න සඳළුතලාවේ
  ඔබ දුරයි නෙතට මා සිටිනා ළවැලි තලාවේ
   
  පිරි සිනා සලන සඳවත අහසෙම රැඳුනාවේ
  ඉගි මරන තරු කැලුම් අහසට නොම පෙනුනාවේ
  සිත ඈත අරන් යන විමනේ සඳලුතලාවේ
  කවුළු පියන් වසනු මැනවි නෙතුකැන් හමුවේ
   
  කවුළු පියන්පත් වහන්න සඳළුතලාවේ
  ඔබ දුරයි නෙතට මා සිටිනා ළවැලි තලාවේ..//

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS