කන්ද පිරිමැද පිරිමැද පිරිමැද
Kanda Pirimada Pirimada
 • Lenght : 03:53

 • Song

  කන්ද පිරිමැද පිරිමැද පිරිමැද ගී පද / Kanda Pirimada Pirimada Lyrics

  කන්ද පිරිමැද පිරිමැද පිරිමැද
  ලන්ද මුදුනට මුදුනට මුදුනට
  ඒවි හඳ පායලා
  වන්දනාවක යන්නෙ කොහොමද
  නංගියේ අපි දැන්ම මග බැහැලා //
   
  අරලියා මල් ඔහේ පිපුනට
  පෝය නෑ ඇවිදින් //
  ගෙවා අටවක වැඩෙයි අවසඳ
  නොවී ඉමු ඉක්මන්
   
  කන්ද පිරිමැද පිරිමැද පිරිමැද
  ලන්ද මුදුනට මුදුනට මුදුනට
  ඒවි හඳ පායලා
  වන්දනාවක යන්නෙ කොහොමද
  නංගියේ අපි දැන්ම මග බැහැලා
   
  ගෙදර බුදුනගේ ඇල්ම බැල්මේ
  අමාවක ගෙවපන් //
  පුරා පෝයට මලුත් අරගෙන
  අපිත් යමු පන්සල්
   
  කන්ද පිරිමැද පිරිමැද පිරිමැද
  ලන්ද මුදුනට මුදුනට මුදුනට
  ඒවි හඳ පායලා
  වන්දනාවක යන්නෙ කොහොමද
  නංගියේ අපි දැන්ම මග බැහැලා

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS