නිදි නැති මේ රෑ
Insomnia
 • Category : Music Video
 • Year : 2022

 • Song

  නිදි නැති මේ රෑ ගී පද / Insomnia Lyrics

  නිදි යහනේ මට නින්ද නම් නැතේ 
  මගේ කුටියේ කවුළුව රෑ වර්නවත් වුණේ 
  තරු රෑනෙන් ආකසේම හිඉනයක් වගේ 
  අපි නින්ද නැති ළමය් insomnia රෑට ගවසුනේ 
   
  නිදි යහනේ මට නින්ද නම් නැතේ 
  මගේ කුටියේ කවුළුව රෑ වර්නවත් වුණේ 
  තරු රෑනෙන් ආකසේම හිඉනයක් වගේ 
  අපි නින්ද නැති ළමය් insomnia රෑට ගවසුනේ 
   
  නිදි නැති මේ රෑ 
  දුරකත්නේ මා දුරකත්නේ මා 
  මල් ඔතමින් මා 
   
  නිදි නැති මේ රෑ 
  සිත සොයමින් මා සිත සොයමින් මා 
   
  නානදුන කටහඬවල් 
  දවසේ කල කී දේවල් 
  නුඹේ රුව නුඹේ හා බේගල්
  මතකෙට එය් මේ දේවල් මේ දේවල් 
   
  කල කී දේ පස්සෙන් එය් 
  මතක් වෙනකොට නිදි නැතිවෙය් 
  පැය කටු තප්පර කටු වෙය් 
  ඇසිපිය මගේ අත්තටු වෙය්  
   
  නිදි නැති මේ රෑ 
  දුරකත්නේ මා 
  මල් ඔතමින් මා 
   
  නිදි නැති මේ රෑ 
  සිත සොයමින් මා සිත සොයමින් මා
   
  නිදි යහනේ මට නින්ද නම් නැතේ 
  මගේ කුටියේ කවුළුව රෑ වර්නවත් වුණේ 
  තරු රෑනෙන් ආකසේම හිඉනයක් වගේ 
  අපි නින්ද නැති ළමය් insomnia රෑට ගවසුනේ 
   
  නිදි යහනේ මට නින්ද නම් නැතේ 
  මගේ කුටියේ කවුළුව රෑ වර්නවත් වුණේ 
  තරු රෑනෙන් ආකසේම හිඉනයක් වගේ 
  අපි නින්ද නැති ළමය් insomnia රෑට ගවසුනේ 
   
  නිදි නැති මේ රෑ 
  දුරකත්නේ මා දුරකත්නේ මා 
  මල් ඔතමින් මා 
   
  නිදි නැති මේ රෑ 
  සිත සොයමින් මා සිත සොයමින් මා

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS