ඉගිලෙන්න තහනම් නම් දුරක්
Igilenna Thahanam Nam Durak
 • Lenght : 03:26

 • Song

  ඉගිලෙන්න තහනම් නම් දුරක් ගී පද / Igilenna Thahanam Nam Durak Lyrics

  ඉගිලෙන්න තහනම් නම් දුරක්
  ඇයි දුන්නේ මට අත්තටු දෙකක්
  අපි ලිව්වෙ ලස්සන කවි දෙකක්
  මගෙ වෙන්නෙ ඇයි එක කවි පෙළක්...//
   
  පෙම්වන්ත හිතටත් යට ඉඳන්
  පෙන්වන්න අවියක් ඔබ අරන්
  මට ගන්න හැකී ඉර හඳ උනත්
  ඔබ දන්නේ නැහැ ඒ බව තවත්
  ඔබ දන්නේ නැහැ ඒ බව තවත්
   
  ඉගිලෙන්න තහනම් නම් දුරක්
  ඇයි දුන්නේ මට අත්තටු දෙකක්
  අපි ලිව්වෙ ලස්සන කවි දෙකක්
  මගෙ වෙන්නෙ ඇයි එක කවි පෙළක්
   
  හැමදාම මල් පෙති ලං කලත්
  දැනුනේම නෑ සුවඳැති බවක්
  නෑ මා ඔබෙන් ලද අත්වැලක්
  සාධාරණයි අපි වෙන් කළත්
  සාධාරණයි අපි වෙන් කළත්
   
  ඉගිලෙන්න තහනම් නම් දුරක්
  ඇයි දුන්නේ මට අත්තටු දෙකක්
  අපි ලිව්වෙ ලස්සන කවි දෙකක්
  මගෙ වෙන්නෙ ඇයි එක කවි පෙළක්

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS