අයිස්
Ice
 • Category : Music Video
 • Year : 2022

 • Feat

  DKM
  Song

  අයිස් ගී පද / Ice Lyrics

  ice ගැහුවා වගේ නුඹේ ආලේ 
  දවස් දෙක තුන නිදි නැතිව ගෙවෙය් කාලේ 
  රිදවගන්න බෑ හිත ආයේ 
  මුලින් ආස වුනත් මම ගියේ හොර පාරේ 
   
  ice ගැහුවා වගේ නුඹේ ආලේ 
  දවස් දෙක තුන නිදි නැතිව ගෙවෙය් කාලේ 
  රිදවගන්න බෑ හිත ආයේ 
  මුලින් ආස වුනත් මම ගියේ හොර පාරේ 
   
  ice ගැහුවා වගේ නුඹේ ආලේ 
  දවස් දෙක තුන නිදි නැතිව ගෙවෙය් කාලේ 
  රිදවගන්න බෑ හිත ආයේ 
  මුලින් ආස වුනත් මම ගියේ හොර පාරේ 
   
  හිත වාවගන්න බෑ 
  යන්නෙම ඇදී ඇදී නුඹේ රුව මතක් වී eyy 
  කාමෙට තැන දී 
  අමතක වුන මගේ කාලෙට දැන් එය ඉඩ මදී 
  පිනි බින්දුවක් සේ වැටී 
  දියවෙය් සෙනහස නැතී 
   
  ice ගැහුවා වගේ නුඹේ ආලෙට 
  මම වශී වී ඉන්නේ නුඹේ රාගෙට 
  ගෙදර යන්න හිත නෑ මගේ ළඟ 
  හිත හොරකම් කර දැම්ම නුඹ සේප්පුවකට 
  හොර පාරට හිත හැදුනත් 
  දුක තියනවා පතුලේ හැමදාමත් eyy 
  දාල යන්න හිත දෙන්නේ නෑ 
  එත් නුඹ ළඟ හැමදාම මට ඉන්න බෑ 
  ඉන්න බෑ 
  හිත ඉඩදෙන් නෑ 
   
  ice ගැහුවා වගේ නුඹේ ආලේ 
  දවස් දෙක තුන නිදි නැතිව ගෙවෙය් කාලේ 
  රිදවගන්න බෑ හිත ආයේ 
  මුලින් ආස වුනත් මම ගියේ හොර පාරේ 
   
  ice ගැහුවා වගේ නුඹේ ආලේ 
  දවස් දෙක තුන නිදි නැතිව ගෙවෙය් කාලේ 
  රිදවගන්න බෑ හිත ආයේ 
  මුලින් ආස වුනත් මම ගියේ හොර පාරේ 
   
  මගේ තනිකම මට තනියම විඳගන්නට බෑ 
  නුඹේ රුව විදුරු කටු මත නලවෙය් දැන් රෑ 
  අඳුරට හුරු මම එළියක් සොයමින් රෑ 
  අද අන්තිම පාරට නුඹේ අත අල්ලය් රෑ 
   
  දැන දැන වරදින බව දනිනිමින් 
  රිදුම් කන්නේ හිත ඇන්න වගේ තුඩකින් 
  ආස වුනත් හිත මොලේ කිව්වේ තුක් නොදකින් 
  ඉන්ඩ බෑනේ හිත 
  පන්නන් යන්නේ සැප සොයමින් 
  පන්නාන් යන්නේ සැප සොයමින් 
  පන්නන් පන්නන් යන්නේ සිත සැප සොයමින් 
  ice වගේ මේවා ඇබ්බැහි වෙන සුළුය් 
  කෙල්ලේ මම නුඹ දැන් අත්හැරිය යුතුය් 
   
  ice ගැහුවා වගේ නුඹේ ආලේ 
  දවස් දෙක තුන නිදි නැතිව ගෙවෙය් කාලේ 
  රිදවගන්න බෑ හිත ආයේ 
  මුලින් ආස වුනත් මම ගියේ හොර පාරේ 
   
  ice ගැහුවා වගේ නුඹේ ආලේ 
  දවස් දෙක තුන නිදි නැතිව ගෙවෙය් කාලේ 
  රිදවගන්න බෑ හිත ආයේ 
  මුලින් ආස වුනත් මම ගියේ හොර පාරේ

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS