හිරුට අයිති බව හිරු පවසනවා
Hiruta Aithi Bawa Hiru Pawasanawa
 • Lenght : 03:19

 • Lyrics

  Daya
  De
  Song

  හිරුට අයිති බව හිරු පවසනවා ගී පද / Hiruta Aithi Bawa Hiru Pawasanawa Lyrics

  හිරුට අයිති බව හිරු පවසනවා
  විලට අයිති බව විල පවසනවා
  බිඟුට අයිති බව බිඟු පවසනවා
  නුඹ කාටද හිමි නෙළුම් මලේ //
   
  හිරු ආවාමලු ඔබ පිපිදෙන්නේ
  විල හින්දාමලු ජීවත් වන්නේ
  බිඟුටලු මදු මී පුරවා දෙන්නේ
  නෙළුමේ කාටද සෙනෙහේ පුදන්නේ
   
  හිරුට අයිති බව හිරු පවසනවා...
   
  හිරු ළඟ අහසේ රුවට පිපීයන්
  විල් දිය තුල සැඟවී සැනහීයන්
  ආදරයක් නැති මිනිසකු දෑතට
  නෙළුමේ ඔබ අසුවන්න එපා
   
  හිරුට අයිති බව හිරු පවසනවා...

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS