හිරු හිනැහෙන ගන නිල්වන් අහසේ
Hiru Hinahena Gana Nilwan Ahase
 • Teledrama : Rekha
 • Year : 1983
 • Category : Tele Drama
 • Lenght : 03:16

 • Song

  හිරු හිනැහෙන ගන නිල්වන් අහසේ ගී පද / Hiru Hinahena Gana Nilwan Ahase Lyrics

  හිරු හිනැහෙන ගන නිල්වන් අහසේ
  පහනකි මා හිරු එළියෙහි නොදිලෙන
  පහන ඔබය ඔබමය මා පැතුමද
  හිරු නොව සැඩ කිරනින් මා වෙහෙසන
   
  හිරු හිනැහෙන ගන නිල්වන් අහසේ
  පහනකි මා හිරු එළියෙහි නොදිලෙන
  පහන ඔබය ඔබමය මා පැතුමද
  හිරු නොව සැඩ කිරනින් මා වෙහෙසන
   
  සඳ දිදුලන පුර පෝදා අහසේ
  තරුවකි මා සඳ එළියෙහි නොපෙනෙන
  තරුව ඔබය ඔබමය මා පැතුමද
  සඳ නොව කල එළියෙන් දුර බබලන
   
  හිරු හිනැහෙන ගන නිල්වන් අහසේ
  පහනකි මා හිරු එළියෙහි නොදිලෙන
  පහන ඔබය ඔබමය මා පැතුමද
  හිරු නොව සැඩ කිරනින් මා වෙහෙසන
   
  උඩ වැඩියා සුපිපෙන වන උයනනේ
  කුසුමකි මා තණ බිම මත සැඟවුණ
  කුසුම ඔබය ඔබමය මා පැතුමද
  උඩවැඩියා මල ලොව නෙත පිනවන
   
  හිරු හිනැහෙන ගන නිල්වන් අහසේ
  පහනකි මා හිරු එළියෙහි නොදිලෙන
  පහන ඔබය ඔබමය මා පැතුමද
  හිරු නොව සැඩ කිරණින් මා වෙහෙසන
   
  හිරු හිනැහෙන ගන නිල්වන් අහසේ
  පහනකි මා හිරු එළියෙහි නොදිලෙන
  පහන ඔබය ඔබමය මා පැතුමද
  හිරු නොව සැඩ කිරණින් මා වෙහෙසන

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS