හිමින් සැරේ පියා විදා
Hemin Sare Piya Wida
 • Film : Hansa Vilak
 • Year : 1980
 • Category : Film Song

 • Song

  හිමින් සැරේ පියා විදා ගී පද / Hemin Sare Piya Wida Lyrics

  හිමින් සැරේ පියා විදා
  හිමින් සැරේ පියා විදා
  සුමුදු සයනේ සිනිඳු ඇතිරිල්ලෙන්
  පලා ඇවිත් සිතුම් සියොතුන්
  සුමුදු සයනේ සිනිඳු ඇතිරිල්ලෙන්
   
  මලක් නම් එය මලක් වුව මැන
  සිනිඳු සුකොමල ආ රුවෙන් සරසන
  විලක් නම් එය විලක් වුව මැන
  නීල ඉඳුවර ආ දියෙන් උපදින
  හිමින් සැරේ පියා විදා
   
  සුමුදු සයනේ සිනිඳු ඇතිරිල්ලෙන්
  පලා ඇවිත් සිතුම් සියොතුන්
  සුමුදු සයනේ සිනිඳු ඇතිරිල්ලෙන්
  නැවුම් වත්සුනු රොනින් මත් වී
  සිහින නිම්නය ආ සුපුෂ්පිත වෙයි
  සිහින් හඬකින් මහද අමතයි
  මුදා හැරදා ආ පවුරු සිරි යහනේ
   
  හිමින් සැරේ පියා විදා
  සුමුදු සයනේ සිනිඳු ඇතිරිල්ලෙන්
  පලා ඇවිත් සිතුම් සියොතුන්
  සුමුදු සයනේ සිනිඳු ඇතිරිල්ලෙන්

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS