හඳපානක් සේ ඇවිදින් ගම්මානෙන් මේ නගරෙට
Handa Panak Se Awidin
 • Category : Music Video
 • Lenght : 04:12

 • Song

  හඳපානක් සේ ඇවිදින් ගම්මානෙන් මේ නගරෙට ගී පද / Handa Panak Se Awidin Lyrics

  හඳ පානක් සේ ඇවිදින්  ගම්මානෙන් මේ නගරෙට                                       
  ගංගාවක් තරමට සිහිලස පිදුවයි නුඹ මා හට
  නෙත් දාහක් පසු කරමින් මට හිමි දෙනුවන දුටු විට
  හඳ පානක් වුයේ නුඹ නොවෙදෝ මා සිත් අහසට
   
  දුවිලි හුළඟින් පිරුණත් ඉපදුන නගරේ
  මට නුපුරුදු ගමට එන්න බැ - මේ නගරය අත්හරින්න බෑ
  මගේ උරුමය ලදුවත් මා ලද ගම් පියසේ
  මේ නගරයේ කුඩුවෙන්න බෑ - ගම්මානය අත්හරින්න බෑ
   
  අප දෙන්නා මුණ ගැස්වූ මේ මහා නගරේ
  අතහැර නුබට ගමට යන්න බෑ - මේ නගරය අත්හරින්න බෑ
  මගේ සිතෙන්  නුබ සිතනා මතු යම් දවසේ
  මේ නගරේ පාලු වෙන්නේ නෑ - මන් තනියම ගමට යන්නේ නෑ
   
  හඳ පානක් සේ ඇවිදින්  ගම්මානෙන් මේ නගරෙට     

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS