හැම දෙයක් පෙනේ
Hama Deyak Pene
 • Film : Garasarapa
 • Year : 2018
 • Category : Film Song

 • Song

  හැම දෙයක් පෙනේ ගී පද / Hama Deyak Pene Lyrics

  හා.. අ අ ආහ්....
  හහහ් ආ ආ අ අහ්..
  අ අ ආ ආඅ හා හා ආ...
   
  හැම දෙයක් පෙනේ එක දෙයක් වගේ
  මම විඳිම් සෙනේ මහ මෙරක් වගේ
  ඔබ යමින් නතරවුව ගුවන් තලේ
  මම සෙමින් සෙමින් එමි.....
  නිසංසලේ
   
  ~Interlude~
  ඔ හො හෝ ඔ හො හෝ
  ඔ හො හෝ ඕ හෝ
   
  ඔ හො හෝ ඕ හො හෝ
  ඔ හො හෝ ඕ හෝ
   
  ම් ම් ම්
  ම් ම්
  හා හා
   
  මල් පිපෙන මහ කැලය මනරම්
   
  වැසි වැටෙන වැලි කතර සුපසන්
  තරු ගිලින කළු කුහර වුව
  පිරිනමයි මිතුදම්
  පිරිනමයි මිතුදම්
   
  හැම දෙයක් පෙනේ එක දෙයක් වගේ
  මම විඳිම් සෙනේ මහ මෙරක් වගේ
  ඔබ යමින් නතරවුව ගුවන් තලේ
  මම සෙමින් සෙමින් එමි.....
  නිසංසලේ
   
  හො හො හෝ...
   
  හොහො හෝහො හො හෝ හෝ..
  ආ අඅ ආ...
   
  භව සසර අතරමග සිටියෙම්
   
  ඔබ ලබන උරුම හැම සතුවෙම්
  රළු සරින් පැමිණියද ඔබම වේ
  මට සැනසුම්
  මට සැනසුම්
   
  හැම දෙයක් පෙනේ එක දෙයක් වගේ
   
  මම විඳිම් සෙනේ මහ මෙරක් වගේ
  ඔබ යමින් නතරවුව ගුවන් තලේ
  මම සෙමින් සෙමින් එමි.....
  නිසංසලේ
   
  අ අ ආහ්....
  හහහ් ආ ආ අ අහ්..
  අ අ ආ ආඅ හා හා ආ...

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS