හදිසිද මන්දා
HADISIDA MANDA
 • Category : Music Video
 • Year : 2021

 • Song

  To heal, to extinguish the curse of lies and misery from Love.... 💫
   
  Artiste
  Kanchana Anuradhi
   
  Starring
  Randika Gunathilake
   
  Lyrics
  Dhanith Sri 
   
  Melody
  Dhanith Sri | Kanchana Anuradhi 
   
  Music
  Sanjula Himala @ReazonsRecords | Dhanith Sri
   
  Video Director
  Chamil Pathirana @Thaala Roopa
   
   
  Audio Production
   
  Percussion
  Isuru perera | Lakpiya Abesinghe
   
  Esraj
  Pamalka Manjitha Karunanayake 
   
  Flute
  Kalana Subhashitha 
   
  Guitar
  Kavin Harshana
   
  Mix and Mastering
  Lahiru Perera @MusicOven
   
   
  Video Production
   
  Dop
  Hasitha Warnasooriya
   
  Editor
  Thaala Roopa Studio
   
  Art 
  Buddi Sanjaya
   
  Color Grading
  Ananda Bandara
   
  Makeup
  Hashara Kodithuwakku
   
  Assistant Director
  Roshan Wimalasena
   
  Production Manager
  Chanaka Fernando
   
  Equipments
  Execute Rentals & TVT
   
  Poster Designer
  Amila Devon
   
  Still Photography
  Hasith Geethanjana
   
  Video Production
  Thaala Roopa revolution
   
   
  Special Thanks
  My ever-loving Mother, Father and Sister for the Unconditional Love and Support!
   
  Methun SK & Family
  Chamil Pathirana
  Harshajith Hetti
  Lahiru Perera
  Sajeewa Disanayake
  Asha Udeni Salgadu 
  Jithya Patali Rupasinghe
  Minoli Dante
  Bhagya Wickramage
  Dinuka Solangaarachchi
  හදිසිද මන්දා ගී පද / HADISIDA MANDA Lyrics

  සුන් විච්ච හද ගැස්ම පාරා
  නැගේ හද ගිනි ජාලා
  අහිමි නුඹ සිහි කලා මා
  අනිසියි දැන් පෙම් ආශා
  කන්නගී නම් මා
  වියෝ දුකින් හද පරදා
  ඇවිලී ශාපයෙන් ගම් නැසුනා
  අනේ මං හදිසිද මන්දා
  හිස් වෙච්ච මනු ලෝක දුටු දා
  දැනේ නැතිවීම සපුරා
  තනි වී සිතමී මා පෙරලා
  කොහෙදෝ මහදේ අනුකම්පා
  කන්නගී නම් මා
  වියෝ දුකින් හද පරදා
  ඇවිලී ශාපයෙන් ගම් නැසුනා
  අනේ මං හදිසිද මන්දා
  නිසරිස නිසරිප රිසනිස රිගම-
  රිසනිස රිගමප මගරිග මගරිස
  නිසරිස රිගරිග මගමප
  මපමප ධපධනි ධනිස-
  ආ-ආ-ආ-ආ-ආ-ආ
  අනේ මං හදිසිද මන්දා

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS