හද විල කළඹන පෙම් ජල රේඛා
Hada Vila Kalabana Pem Jala Reka
 • Lenght : 04:11

 • Song

  හද විල කළඹන පෙම් ජල රේඛා ගී පද / Hada Vila Kalabana Pem Jala Reka Lyrics

  හද විල කලඹන පෙම් ජල රේඛා
  ඒ විල මැද සීතල සඳ රේඛා......
  දෑසෙහි තවරා ආදර රේඛා
  ඔබ රුව සිහිනෙන් හද ඇඳි රේඛා....
   
  වරලස අක් බඹරුන් රැඳි රේඛා
  දෙනෙතෙහි නිලූපුල් මල් පෙති රේඛා...//
  දෙතොලෙහි ආදර හසරැලි රේඛා
  ඔබ රුව සිහිනෙන් හද ඇඳි රේඛා.......
   
  හද විල කලඹන පෙම් ජල රේඛා
  ඒ විල මැද සීතල සඳ රේඛා......
  දෑසෙහි තවරා ආදර රේඛා
  ඔබ රුව සිහිනෙන් හද ඇඳි රේඛා....
   
  නීල පළිඟු කැට නෙත් මිණි රේඛා
  බාල චන්දනී නළලත රේඛා......//
  ආල නුරාවෙන් බැඳි රන් රේඛා
  ඔබ රුව සිහිනෙන් හද ඇඳි රේඛා......
   
  හද විල කලඹන පෙම් ජල රේඛා
  ඒ විල මැද සීතල සඳ රේඛා......
  දෑසෙහි තවරා ආදර රේඛා
  ඔබ රුව සිහිනෙන් හද ඇඳි රේඛා....
   
  දෑළ ළමැද රන් ගෝමර රේඛා
  ඈතදි පෙන්වන කෝමල රේඛා......//
  මෑතදි බැලූ විට ආදර රේඛා
  ඔබ රුව සිහිනෙන් හද ඇඳි රේඛා......
   
  හද විල කලඹන පෙම් ජල රේඛා
  ඒ විල මැද සීතල සඳ රේඛා......
  දෑසෙහි තවරා ආදර රේඛා
  ඔබ රුව සිහිනෙන් හද ඇඳි රේඛා....
  ඔබ රුව සිහිනෙන් හද ඇඳි රේඛා....
  ඔබ රුව සිහිනෙන් හද ඇඳි රේඛා....

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS