ගිම්හානේ රැය ගෙවේ ගෙවේ
Gimhane Reya Geve Geve
 • Teledrama : Rekha
 • Year : 1983
 • Category : Tele Drama
 • Lenght : 02:17

 • Song

  ගිම්හානේ රැය ගෙවේ ගෙවේ ගී පද / Gimhane Reya Geve Geve Lyrics

  ගිම්හානේ රැය ගෙවේ ගෙවේ
  තරු කට සුදිලී නිවේ නිවේ
  ගොපිකාංගනාවන් ළය මඩලේ
  පෙම් රැළි මාලා දිවේ දිවේ
   
  අගිල් සඳුන් කැට දැවේ දැවේ
  මින්දද පුරවර මැවේ මැවේ
  ගොපිකාංගනාවන් නිති සොයනා
  ප්‍රියයා කොතැනද නොවේ නොවේ

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS