ගම්මානේ
Gammane
 • Category : Music Video

 • Vocal

  Duava
  Song

  Credits"
  Performed by Costa & Duava
  Lyrics Written by Prathap Costa & Vishal Daluwatte
  Video Edited by Josiah
  Film by Josiah Singh 
  Prod By UD On The Beat
  Mixed By Azim Ousman
  Mastered By Azim Ousman
  ගම්මානේ ගී පද / Gammane Lyrics

  ගම්මානේ සොඳුරු සෝබා
  නුඹෙ රූමත් රුව මට ඕනා
  නුඹෙ රාගි නෙතඟින් අද ඉඟි බිඟි පානා
  මම ආස විදියට මට ආලේ ඕනා
  රෑ බෝ වී එනකොට මම සාලේ නෝනා
  නෑ මගෙ හිතෙ වල්කම්
  දෙන්නම් මං මල්දම්
  ලස්සන රුව රන්වන්
  නුඹෙ මත් වුණු ඇස් දෙක මට සුරලොව අද නම්
  දෙන්නම පියඹන් යං
  අහසේ නෑ මට දැන් සිතියම්
  වැස්සක් ආවොත් තෙමෙන්න ආසයි නුඹ හා බලන්න තෙත් වුන තන්
  Snapback Bandana හැබැයි ගමේ කොල්ලෙක් මම
  සරම උඩින් ඇන්දෙ Gu Gu Gu Gu Gucci Belt එක
  මගෙ බෙල්ලෙ දිස්නෙ දෙන්නෙ Cuban Link එක
  කෙල්ලෙ මට දුන්නොත් අත
  බූලිය පෙරලං හොයන්න ආසයි මං බං කසිප්පු
  Codeine, Red Lable, Vodka ඕන්නෑ බං ගහන්න මට දැන් අරක්කු
  බඩු ටික අතටම ගෙනල්ලා දුන්නම ඇයි බං ඔතන්න උඹ දැන් පරක්කු
  දඩ මස් Bite එක Top හැබැයි වැඩි වගෙ මට ටිකක් සරක්කු
  Bus වල යන්නෑ මං ආසයි අදින්න ට්රැක්ටරේ
  Facebook වගෙ දැන් මං පිටු පෙරලං බලන්නෙ ලක්බිම පත්තරේ
  රෑ බෝ වෙනකොට ආසයි Wroom Start වුනොත් මගෙ ජෙනරේටරේ
  ආතල් ගන්නට නුඹ හා මං හැංගි ගංතෙරේ වගෙ මං අන්දරේ
  ගම්මානේ සොඳුරු සෝබා
  නුඹෙ රූමත් රුව මට ඕනා
  නුඹෙ රාගි නෙතඟින් අද ඉඟි බිඟි පානා
  මම ආස විදියට මට ආලේ ඕනා
  රෑ බෝ වී එනකොට මම සාලේ නෝනා
  නෑ මගෙ හිතෙ වල්කම්
  දෙන්නම් මං මල්දම්
  ලස්සන රුව රන්වන්
  නුඹෙ මත් වුණු ඇස් දෙක මට සුරලොව අද නම්
  දෙන්නම පියඹන් යං
  අහසේ නෑ මට දැන් සිතියම්
  වැස්සක් ආවොත් තෙමෙන්න ආසයි නුඹ හා බලන්න තෙත් වුන තන්
  Girl you look good in that dress
  Baby come over here put your hand on my chest
  And I ain't got time to obsess
  But I love you like diamonds and you VVS
  I know you ain't fugazi
  If I gave you to my jeweller you passing the test
  You know I never get lazy
  When you tell your friends about me you say I'm the best
  So bad I could wait for it
  You look like an angel I can't even tell if you real
  Private show and I paid for it
  You know I'm famous I'll put you on get you a deal
  And when I play games I win
  I'll treat you like royalty make sure you know I'm a steal
  My sight so razor thin
  I can't see nothing but you let me cop me a feel
  I know I'm young but I been in the game for a minute
  I'll make you push all your limits
  You ain't ever been with a player
  I'll show you what you could be sipping
  Yeah, My life is amazing baby do you wanna be in it?
  Yeah, I could take you for the ride
  But do you wanna be driven?
  When I hit that gas I'm a monster
  Take you with me everywhere I'm a conquer
  When I'm in your sheets I'm a doctor
  When I hit the top 200 I'm a topper
  I ain't gotta lie about a thing baby
  Every time I'm in it I'm going berserk
  I'm pretty and know how to sing baby
  I could take you to dinner have you for dessert
  So bad I could wait for it
  You look like an angel I can't even tell if you real
  Private show and I paid for it
  You know I'm famous I'll put you on get you a deal
  And when I play games I win
  I'll treat you like royalty make sure you know I'm a steal
  My sight so razor thin
  I can't see nothing but you let me cop me a feel
  ගම්මානේ සොඳුරු සෝබා
  නුඹෙ රූමත් රුව මට ඕනා
  නුඹෙ රාගි නෙතඟින් අද ඉඟි බිඟි පානා
  මම ආස විදියට මට ආලේ ඕනා
  රෑ බෝ වී එනකොට මම සාලේ නෝනා
  නෑ මගෙ හිතෙ වල්කම්
  දෙන්නම් මං මල්දම්
  ලස්සන රුව රන්වන්
  නුඹෙ මත් වුණු ඇස් දෙක මට සුරලොව අද නම්
  දෙන්නම පියඹන් යං
  අහසේ නෑ මට දැන් සිතියම්
  වැස්සක් ආවොත් තෙමෙන්න ආසයි නුඹ හා බලන්න තෙත් වුන තන්

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS