ගලන ගඟකි ජීවිතේ.. දයාලූ ලෝකයේ
Galana Gangaki Jeewithe
 • Film : Ranmuthu Duwa
 • Year : 1962
 • Category : Film Song
 • Lenght : 03:06

 • Music

  W.
  D.
  Song

  ගලන ගඟකි ජීවිතේ.. දයාලූ ලෝකයේ ගී පද / Galana Gangaki Jeewithe Lyrics

  ගලන ගඟකි ජීවිතේ
  දයාලූ ලෝකයේ...//
  මිහිර පතා ආදරේ
  ලපළු නටයි ගංතෙරේ...
   
  වැලිතල කිති කවන නටන
  පෙම් රළ වැළ ඉවුරු බඳින..
  මිහිතලයට සුවය දැනෙන
  උකුළු තලය බඳු නැලැවෙන..
   
  ගලන ගඟකි ජීවිතේ...//
   
  පෙමට පෙම පුදා..
  තුඩට තුඩු දිදී..//
  කුරුළු ගී නගයි...
  ආ..දරේ..බැදීලා..
   
  ගලන ගඟකි ජීවිතේ...//

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS