ගජමන් නෝනා
Gajaman Nona
 • Category : Music Video

 • Song

  ගජමන් නෝනා ගී පද / Gajaman Nona Lyrics

  සඳ කොමලියට කතා
  ඉඟසුඟ නාරිලතා
  හිත මන බන්දන සේයා
   
  ඔය බැල්මකට නුරා
  හිත අරගත්ත හොරා
  මට ඉඟි කරවන ඡායා
   
  රුව දිලෙනා කවි ලියනා
  කරකාරෙට බඳිනා
  පද අමුණා මට කියනා
  නුඹ ගජමන් නෝනා
   
  නිදි වරනා රැය ගෙනෙනා
  පෙම් හීනෙක වෙලුනා
  හද ගැහෙනා විට හිත මා
  පෙම මටමයි ඕනා
   
  සුන්දර කෝල සිනා
  ගින්දර තාල මනා
  අන්දර වැට ළග පානා
   
  පින්බර දාක පතා
  පෙම්බර ආල කතා
  මම නුඹෙ වෙන්නට ඕනා
   
  රුව දිලෙනා කවි ලියනා
  කරකාරෙට බඳිනා
  පද අමුණා මට කියනා
  නුඹ ගජමන් නෝනා
   
  නිදි වරනා රැය ගෙනෙනා
  පෙම් හීනෙක වෙලුනා
   
  හද ගැහෙනා විට හිත මා
  පෙම මටමයි ඕනා
   
  නුඹ ද සිහින පෙම් කුමරා
  බැඳුන රැඳුන වන බඹරා
  ගැහෙන තැනක පෙම තවරා
  ගන්නකෝ මේ හිත දැන් පවරා
   
  හිත මගෙ තාලෙට නැලවෙනා
  කරවට මාලෙක සෙලවෙනා
  මුතුපොට ගෝමර ලෙල දෙනා
  කවිපද ආලෙට ලියවෙනා
  කෝමළ ලඳ කියා
  බෙන්තර පාලම උඩ ඔයා
  හිත මැද ආදරෙ තිය තියා
  නොදැනිම
  නුඹට හිත ගියා

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS