දුර ඈත වුවද ගතිනා
Dura Atha Uwada Dakina Laga Patha Noweda Sitina
 • Lenght : 04:28

 • Song

  දුර ඈත වුවද ගතිනා ගී පද / Dura Atha Uwada Dakina Laga Patha Noweda Sitina Lyrics

  දුර ඈත උවද දකිනා ....
  ළඟ පාත නෙවෙද සිටිනා ...
  ඇළපාත මුදලි මං .
  මදහාස නගන් ගජමන් නෝනා ...
  මදහාස නගන් ගජමන් නෝනා ...//
   
  පුන්සඳ ලෙද කළුවර යහානේ ...
  පුන් සිසි වත කඳුළින් තෙමුනේ ...
  පුන්සඳ ලෙද කළුවර යහානේ ...
  පුන් සිසි වත කඳුළින් තෙමුනේ ...
   
  තහනම්ද සතුට ළඳුනේ ...
  මේ දුකද සැපයි - නුඹේ හිතට කැපයි
  මදහාස නගන් ගජමන් නෝනා ...
  මදහාස නගන් ගජමන් නෝනා ...
   
  රන්රස සේ් ගැලපෙන සේමා ...
  දුන් රස කවි රස වීද බෝමා ...
  රන්රස සේ් ගැලපෙන සේමා ...
  දුන් රස කවි රස වීද බෝමා ...
   
  නොබැදෙම්ද පෙමින් කෝමා ...
  අමනාප කිමැයි - උදහාස කිමැයි
  මදහාස නගන් ගජමන් නෝනා
  මදහාස නගන් ගජමන් නෝනා ...
   
  දුර ඈත උවද දකිනා ....
  ළඟ පාත නෙවෙද සිටිනා ...
  ඇළපාත මුදලි මං .
  මදහාස නගන් ගජමන් නෝනා ...
  මදහාස නගන් ගජමන් නෝනා ...

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS