දෙවුරේ දිලෙනා සොඳ මුතුමාල පලඳන්නා
Dewre Dilena Soda Muthumala Paladanna
 • Lenght : 04:18

 • Song

  දෙවුරේ දිලෙනා සොඳ මුතුමාල පලඳන්නා ගී පද / Dewre Dilena Soda Muthumala Paladanna Lyrics

  දෙවුරේ දිලෙනා සොද මුතු මාල පලදන්නා
  දෙකනේ ලෙලෙනා රන් මිණි තෝඩු දවටන්නා
  හදයෝ සැමදා.. නුබ පණ සේම රැකගන්නා
  දෙවුරේ දිලෙනා සොද මුතු මාල පලදන්නා
   
  සමනොල මළුවේ රන් වැලි වෙහෙරේ
  මුදුනත් සේම මට දැනෙනා..
  සොබනිගේ සෙනෙහෙ ගෙපැලට වඩනා
  සුභ හෝරාව ළංවෙනවා
  යමු රජුනෙ පමා වෙනවා....
   
  දෙවුරේ දිලෙනා සොද මුතු මාල පලදන්නා
   
  ගොම මැටි ඇතිරූ තනිකඩ ගෙපැලේ
  සිරිලිය සේම ඈ හිදුවා
  ගම්මානේ පුරා කල එලි කරවා
  මම හත්දා මගුල් කනවා ..
  මෙ පින් උබට පිහිටනවා...
   
  දෙවුරේ දිලෙනා සොද මුතු මාල පලදන්නා
  දෙකනේ ලෙලෙනා රන් මිණි තෝඩු දවටන්නා
  හදයෝ සැමදා.. නුබ පණ සේම රැකගන්නා
  දෙවුරේ දිලෙනා සොද මුතු මාල පලදන්නා...

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS