දෙනෙත දුටුව දා පටන්ම
Denetha Dutuwa Da Patanma

Song

දෙනෙත දුටුව දා පටන්ම ගී පද / Denetha Dutuwa Da Patanma Lyrics

දෙනෙත දුටුව දා පටන්ම 
නුහුරු හැඟුම් පුදා
මම නුඹ ළඟ නතර වුණේ 
සසර පුරුදු නිසා 
 
ඔබෙ පෙම් සිත හැඳින ගත්තු
පින්වන්තිය වෙලා
දිවි ඇතිතුරු ළැඟුම් ගන්න 
ඉඩ දෙනවද ඔයා 
 
එක හෙවනක ළං වෙන්නට
කිමද ඉතින් පමා
තනි මකන්න මගෙ සිත ළඟ
නුඹ එනවද සදා

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS