දෑසේ කතාවෙන්.. හසරැල් ලතාවෙන්
Dase Kathawen
 • Lenght : 03:27

 • Song

  දෑසේ කතාවෙන්.. හසරැල් ලතාවෙන් ගී පද / Dase Kathawen Lyrics

  දෑසෙ කතාවෙන් හසරැල් ලතාවෙන්
  මන බැන්දුවේ මා සෙනෙහේ ලතා
  මනමාලියක් වී වෙනතක් බැලූ දා
  පර වී ගියේ නෑ මගෙ චේතනා
   
  නිමවූ කතාවන් ගොළු වී තියේ
  දෙනෙතේ මැවේ ඔබේ හසරැලි සිතේ
  කඳුලක් වුණා ඔබේ
  සෙනෙහේ මගේ ලොවේ
   
  දෑසෙ කතාවෙන් හසරැල් ලතාවෙන්
  මන බැන්දුවේ මා සෙනෙහේ ලතා
  මනමාලියක් වී වෙනතක් බැලූ දා
  පර වී ගියේ නෑ මගෙ චේතනා
   
  අද හෝ හෙටින් හෝ මතු කවර දා
  තනි වූවොතින් ලොවේ ඔබෙ කල්පනා
  පිළිගන්නෙමි සදා
  මා ඔබෙම වේ එදා
   
  දෑසෙ කතාවෙන් හසරැල් ලතාවෙන්
  මන බැන්දුවේ මා සෙනෙහේ ලතා
  මනමාලියක් වී වෙනතක් බැලූ දා
  පර වී ගියේ නෑ මගෙ චේතනා
   
  පර වී ගියේ නෑ මගෙ චේතනා //

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS