දන්සැල් ළඟ පෝලිම් වල
Dansal Langa Polim Wala
 • Lenght : 03:14

 • Song

  දන්සැල් ළඟ පෝලිම් වල ගී පද / Dansal Langa Polim Wala Lyrics

  දන්සැල් ළඟ පෝලිම් වල සෝපාකලා
  සතර අමා ගිනි නිවෙනා දා ,,,
  සුදහ ගින්දරේ,,,,,,, බලා ඉඳින්නෝ........
   
  නාවර පෙරෙනා මුහුණින්
  කඳුළු මිදුනු ගිජු දෑසින්
  දස දහසක් සක්වල වට අමාවතුර ගලනා දා
  පයිප්පයේ දුඹුරු වතුර බෙලෙක් පිඟානේ පුරවා
  මුවින් උරා බොන්නෝ,,,, සෝපාකලා........
   
  දන්සල් ළඟ පෝලිම් වල සෝපාකලා
  සතර අමා ගිනි නිවෙනා දා ,,,
  සුදහ ගින්දරේ,,,,,,, බලා ඉඳින්නෝ........
   
  පදික වේදිකා නිවසේ 
  මව් සෙනෙහස විඳ නැතියෝ
  සියල් සතට තුන් ලොවටම 
  අමා මෑණි බිහි වූදා
  පුතේ කියා මවක මුවින් 
  කිරිවදනක් නෑසූවෝ
  අදත් ඉඳිති නාඩා ,,,,,සෝපාකලා.......
   
  දන්සැල් ළඟ පෝලිම් වල සෝපාකලා
  සතර අමා ගිනි නිවෙනා දා ,,,
  සුදහ ගින්දරේ,,,,,,, බලා ඉඳින්නෝ.....

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS