දැල්වූ පහන්.. දැල්වී තිබේවා
Dalwu Pahan Dalvi Thibewa
 • Teledrama : Rekha
 • Year : 1983
 • Category : Tele Drama
 • Lenght : 03:00

 • Song

  දැල්වූ පහන්.. දැල්වී තිබේවා ගී පද / Dalwu Pahan Dalvi Thibewa Lyrics

  දැල්වූ පහන් දැල්වී තිබේවා
  සුන් වූ පැතුම් දළු ලා වැඩේවා
  ළං වූ ලවන් හමු වී තිබේවා
  වෙන් වූ නුවන් කඳුලින් මිදේවා
   
  විරහී හඳින් ගලන දුක් වේදනාවන්
  සිහිලැල් පවන් රැල්ලකින් සංසිදේවා
  නොබිඳී නිර්මල ප්‍රාර්ථනාවන්
  පෙම්වත් ලොවක් අරුණු අහසේ දිසේවා
   
  දැල්වූ පහන් දැල්වී තිබේවා
  සුන් වූ පැතුම් දළු ලා වැඩේවා
  ළං වූ ලවන් හමු වී තිබේවා
  වෙන් වූ නුවන් කඳුලින් මිදේවා
   
  දැල්වූ පහන් දැල්වී තිබේවා
  සුන් වූ පැතුම් දළු ලා වැඩේවා
  ළං වූ ලවන් හමු වී තිබේවා
  වෙන් වූ නුවන් කඳුලින් මිදේවා
   
  දැල්වූ පහන් දැල්වී තිබේවා
  සුන් වූ පැතුම් දළු ලා වැඩේවා
  ළං වූ ලවන් හමු වී තිබේවා
  වෙන් වූ නුවන් කඳුලින් මිදේවා

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS