දකුණේ පින් ඇති පින්බිම වැව්රු කන්නල
Dakune Pin Athi Pin Bima
 • Lenght : 03:55

 • Song

  දකුණේ පින් ඇති පින්බිම වැව්රු කන්නල ගී පද / Dakune Pin Athi Pin Bima Lyrics

  දකුනේ පින් ඇති පින් බිම වැවුරුකන්නල
  සමාවෙන්න විහාරයේ කඳුලු වැටුනට
  මොර සූරන වැහි කටු එන කඳු ඉරාගෙන
  කූඩුව ගං වතුරෙ ගියා පැටව් එක්කම
  දකුනේ පින් ඇති පින් බිම වැවුරුකන්නල
  සමාවෙන්න විහාරයේ කඳුලු වැටුනට
  මොර සූරන වැහි කටු එන කඳු ඉරාගෙන
  කූඩුව ගං වතුරෙ ගියා පැටව් එක්කම
   
  අප්පච්චි කිය කිය මුලු දවස පුරාම
  කතා කරපු හඬ ඇසේවි තාම ලඟලඟ
  අනගතේ මා දුටු සුභ නිමිති සේරම...
  මගෙන් උදුරගෙන ගං දිය ගියා මුහුදට
  දකුනේ පින් ඇති පින් බිම වැවුරුකන්නල
  සමාවෙන්න විහාරයේ කඳුලු වැටුනට
  මොර සූරන වැහි කටු එන කඳු ඉරාගෙන
  කූඩුව ගං වතුරෙ ගියා පැටව් එක්කම
  පිහිට වෙලා බේරගන්න මගේ කූඩුව
   
  පින් අරගත් දෙවියන්වත් උන්නෙ නෑ ලඟ
  සොඳුර සමග දරුවන් බිලි ගත්ත වගේම...
  මාවත් බිලි ගත්තානම් දුකක් නෑ මට
  දකුනේ පින් ඇති පින් බිම වැවුරුකන්නල
  සමාවෙන්න විහාරයේ කඳුලු වැටුනට
  මොර සූරන වැහි කටු එන කඳු ඉරාගෙන
  කූඩුව ගං වතුරෙ ගියා පැටව් එක්කම
  දකුනේ පින් ඇති පින් බිම වැවුරුකන්නල
  සමාවෙන්න විහාරයේ කඳුලු වැටුනට
  මොර සූරන වැහි කටු එන කඳු ඉරාගෙන
  කූඩුව ගං වතුරෙ ගියා පැටව් එක්කම

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS