දහසක් මල් පිපිලා
Dahasak Mal Pipila
 • Category : Music Video

 • Song

  දහසක් මල් පිපිලා ගී පද / Dahasak Mal Pipila Lyrics

  දහසක් මල් පිපිලා
   
  සතුටු සිනා
  මගේ ලොව පිරිලා
   
  ඔබේ අත මට ලැබිලා
   
  අද අපගේ
  සිහින සැබෑවීලා
  ඔබේ සිතයි මගේ සිතයි
   
  සදාදරේ සුවේ ලබයි
  ඔබේ සෙනේ වෙනස් නොවේ
  ඉරයි හඳයි වගේ තියේ
   
  දහසක් මල් පිපිලා
   
  සතුටු සිනා
  මගේ ලොව පිරිලා
  ඔබේ අත මට ලැබිලා
  අද අපගේ
  සිහින සැබෑවීලා
   
   
  මගේ සිතුම් ඔබේ පැතුම්
  සමාන වී සදා බැදේ
  ඔබේ ලොවේ සුසුම් නැතේ
   
  වසන්තයයි උදා උනේ
   
  දහසක් මල් පිපිලා
   
  සතුටු සිනා මගේ ලොව පිරිලා
  ඔබේ අත මට ලැබිලා
  අද අපගේ සිහින සැබෑවී
   
  දහසක් මල් පිපිලා
  සතුටු සිනා මගේ ලොව පිරිලා
  ඔබේ අත මට ලැබිලා
  අද අපගේ සිහින සැබෑවීලා

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS