බුලත්
Bulath
 • Category : Music Video
 • Lenght : 4.03
 • Year : 2022

 • Song

  බුලත් ගී පද / Bulath Lyrics

  බුලත් කන්නේ ආලින්දේ
  බුලත් කන්නේ ආලින්දේ මා
  තව නෑ දැන් නින්දේ
  නුඹ සිල් බිද ගත්තේ රෑ
   
  මම නෑ සිප ගත්තේ
  මම ආසයි විදින්න නුඹ
  බුලත් කන්නේ ආලින්දේ
  සිතමින් පව් ගැන රෑ
   
  වෙනදා මෙන් නෑ
  මුදලට විකුණුවේ නිරුවත රෑ
  තව දවසක් ඈ
  ගැලවෙන්නට මේ පාපෙන්
  කලුනික මෙන් එයි නුඹ වෙත දැන්

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS