බොහෝ කලක් ඔයා
Boho Kalak Oya
 • Category : Music Video
 • Year : 2016

 • Song

  බොහෝ කලක් ඔයා ගී පද / Boho Kalak Oya Lyrics

  බොහෝ කලක් ඔයා ඉන්නකෝ මටත් වඩා සතුටින්
  නෑනේ ඔයා තරම් මට නම් වටින කෙනෙක් කොහෙවත්
  පිලිගන්නෑ සිත තවමත්
  දුක් දුන්නේ ඔයයි කියා
  මතු සසරේ එක් වේවා අපි අපගේ ලොවේ සදා....
  දුක දන්න ඔබමද දුක ඔහොම දුන්නේ
   
  පණ තරම් ලං වෙලා
  ඔබ දන්නේ නෑ තව ඔබ නැතිව බැරි බව
  මම හොඳින් දන්නවා
  පිලිගන්නෑ සිත තවමත්
  දුක් දුන්නේ ඔයයි කියා
  මතු සසරේ එක් වේවා අපි අපගේ ලොවේ සදා..
   
   
  මා දාලා යනකොට දුක හිතුනේ නැතිවද
   
  වෙන හිතක පැටලිලා
  ඔබ ආයේ එනවද මම තාම හිත හිත ජීවිතේ ගෙවනවා
  පිලිගන්නෑ සිත තවමත්
  දුක් දුන්නේ ඔයයි කියා
  මතු සසරේ එක් වේවා අපි අපගේ ලොවේ සදා..
   
   
  බොහෝ කලක් ඔයා ඉන්නකෝ මටත් වඩා සතුටින්
  නෑනේ ඔයා තරම් මට නම් වටින කෙනෙක් කොහෙවත්
  පිලිගන්නෑ සිත තවමත්
  දුක් දුන්නේ ඔයයි කියා
  මතු සසරේ එක් වේවා අපි අපගේ ලොවේ සදා...

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS