බඹර පහස ලබන මලක් දෝ
Bambara Pahasa Labana Malak Do
 • Lenght : 04:48

 • Song

  බඹර පහස ලබන මලක් දෝ ගී පද / Bambara Pahasa Labana Malak Do Lyrics

  බඹර පහස ලබන මලක්දෝ
  බඹර සුවය සොයන මලක්දෝ
  කිමදෝ උදෑසනේ
  නොපිපී සිනාසුනේ
  බඹර පහස ලබන මලක්දෝ
  බඹර සුවය සොයන මලක්දෝ
  කිමදෝ උදෑසනේ
  නොපිපී සිනාසුනේ
  බඹර පහස ලබන මලක්දෝ
  බඹර සුවය සොයන මලක්දෝ
   
  ලස්සනයි මගේ නගේ ඔයා
  ගස්සලා බලන්නෙ ඇයි ඔයා
  ඇස් වලින් දොඩන්නෙ ඇයි ඔයා
  මට හිතෙන්නෙ ආදරේ ඔයා..//
   
  බඹර පහස ලබන මලක්දෝ
  බඹර සුවය සොයන මලක්දෝ
  කිමදෝ උදෑසනේ
  නොපිපී සිනාසුනේ
  බඹර පහස ලබන මලක්දෝ
  බඹර සුවය සොයන මලක්දෝ
   
  අද උදෙත් හිනවෙලා ගියා
  මට නොකී කතා කියා ගියා
  මා සිතුම් පැතුම් බිඳී ගියා
  ඒ උනාට හිත අරන් ගියා..//
   
  බඹර පහස ලබන මලක්දෝ
  බඹර සුවය සොයන මලක්දෝ
  කිමදෝ උදෑසනේ
  නොපිපී සිනාසුනේ
  බඹර පහස ලබන මලක්දෝ
  බඹර සුවය සොයන මලක්දෝ
   
  කිමදෝ උදෑසනේ
  නොපිපී සිනාසුනේ
  බඹර පහස ලබන මලක්දෝ
  බඹර සුවය සොයන මලක්දෝ

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS