බක් මී මලේ
Bak mee male

Song

බක් මී මලේ ගී පද / Bak mee male Lyrics

බක් මී මලේ බඹරුන් නඟේ 
ගයනා ගීයේ.... 
නුඹගේ මගේ පෙම් කතන්දරේ 
නොවෙදෝ ළඳේ ඇසුණේ...
 
නුඹ රූ අසිරිය දුටු දා ....
සමනලයින් නෙතු පිස දා... 
මල් ගොමුවක් මෙන් සිතලා.... 
නුඹ ළඟ දැවටී සිටියා....
 
රංකීරිය මල් සුවඳේ.... 
මුව හසරැළි මට සුව දේ.... 
සිල් ගත් සිත නුඹ දැකලා.... 
පිරුවට උනමින් හිටියා.... 

Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
Powered by isandi CREATIONS