ඇවිලුනු ගිනිදැල් නිවි නිවි යාද්දී ඈ මට හමුවුවා
Awilunu Ginidal Nivi Nivi Yaddi
 • Lenght : 02:40

 • Song

  ඇවිලුනු ගිනිදැල් නිවි නිවි යාද්දී ඈ මට හමුවුවා ගී පද / Awilunu Ginidal Nivi Nivi Yaddi Lyrics

  ඇවිලුනු ගිනිදැල් නිවි නිවි යද්දී,
  ඈ මට හමුවූවා
  සුපිපුණු වනමල් සුවඳ හමද්දී,
  ඈ මට හමුවූවා
   
  රන්කේඳි දහරින් පෙරි පෙරි ඉතිරී
  හිරු අවරට ඇදුනා..
  පාළුව තනිකම රජයන විටදී
  ඈ මට හමුවූවා
   
  ඇවිලුනු ගිනිදැල් නිවි නිවි යද්දී,
   
  සුසිනිඳු සළුවක් සුළඟට ඇඹරී
  රහසක් මට කීවා..
  සුදු-මුදු වැල්ලේ සිටියදී තනිවී
  ඈ මට හමුවූවා
   
  ඇවිලුනු ගිනිදැල් නිවි නිවි යද්දී,

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS