අරුන්දතී තාරකාව සේ
Arundathi Tharakawa Se

Song

අරුන්දතී තාරකාව සේ ගී පද / Arundathi Tharakawa Se Lyrics

අරුන්දතී තාරකාව සේ දිලී දිලී
නුවන් පෙතී විදා බලා නොව මැළී මැළී 
බ්‍රහස්පතී නැණින් යොවුන් සිත් බැඳී බැඳී
දවස්පතී රුවින් සිනාසෙයි නැඟී නැඟී
වෙරළ සමීපේ මින් සමුදායයි
ගමින් ගමට නිල්වන් වැව් යායයි
සිරිලක දසනු දිසා....එක හීයයි
ලක්වැසියෙක් වී අද ඉර පායයි
මල්සර උක් දඬු දුනු හී මානයි
නව යෞවනයේ පෙම් රජ දහනයි
හිරු නව පැතුම් පතා....රැස් විහිදයි 

Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
Powered by isandi CREATIONS