අපි කතා නොකර ඉමු.. හිනා නොවී ඉමු
Api Katha Nokara Imu
 • Lenght : 03:22

 • Lyrics

  Sunil
  R.
  Song

  අපි කතා නොකර ඉමු.. හිනා නොවී ඉමු ගී පද / Api Katha Nokara Imu Lyrics

  අපි කතා නොකර ඉමු
  හිනා නොවී ඉමු ටික දවසක්
  අපි දෑසින් දෑසට ලන්ව බලන් ඉමු
  එක මොහොතක්...
  කල්පයක් සේ දැනේවී....
  කල්පයක් සේ දැනේවී....
   
  අපි කතා නොකර හිඳිනා ටික දවසට
  මල් පිපී පරව යන අරුමේ
  අපි කතා නොකර හිඳිනා ටික දවසට
  මල් පිපී පරව යන අරුමේ
  ඔබ හිනා දකින්නට මල් පුසුඹ දිගේ
  කෙලෙසද නෑවිත් ඉන්නේ...
   
  අපි කතා නොකර ඉමු
  හිනා නොවී ඉමු ටික දවසක්
  අපි දෑසින් දෑසට ලන්ව බලන් ඉමු
  එක මොහොතක්...
  කල්පයක් සේ දැනේවී....
  කල්පයක් සේ දැනේවී....
   
  අපි ලන්ව බලන් හිඳිනා එක මොහොතට
  මල් පුසුඹක් සේ නුඹ දැනුනේ
  අපි ලන්ව බලන් හිඳිනා එක මොහොතට
  මල් පුසුඹක් සේ නුඹ දැනුනේ
  මල් පුසුඹ සිඹින්නට මා නෙලූ මලේ
  කෙලෙසද නෑවිත් ඉන්නේ...
   
  අපි කතා නොකර ඉමු
  හිනා නොවී ඉමු ටික දවසක්
  අපි දෑසින් දෑසට ලන්ව බලන් ඉමු
  එක මොහොතක්...
  කල්පයක් සේ දැනේවී....
  කල්පයක් සේ දැනේවී....
  කල්පයක් සේ දැනේවී....
  කල්පයක් සේ දැනේවී....
  කල්පයක් සේ දැනේවී....
  කල්පයක් සේ දැනේවී....

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS