අපි කතා නොකර ඉමු
Api Katha Nokara Imu

Song

අපි කතා නොකර ඉමු ගී පද / Api Katha Nokara Imu Lyrics

අපි කතා නොකර ඉමු 
පහුගිය දේ ගැන
ගෙවුණු යට ගියාවේ...
යළි සිනාසලමු මග තොට හමුවුණු විට 
හෙට අනාගතයේ...
 
මට හරිගොස් ඔබහට වැරදුණු බැව් 
ඔබට හැඟෙනු ඇත 
ඔබ වැළපෙනු ඇත 
එනමුදු ඇත්තට අප හැම කෙනෙකුට 
ජිවිතයේ හුඟ දේ වැරදි ඇත 
 
ලෙංගතුකම් හිතවත්කම් මිස අප 
සිල්පද බිඳ නැත 
කැළලක් වී නැත 
මිහිපිට හැමගේ හිත හොඳ වනසේ 
ජිවත්වන හැටි කියලා දෙනු මැන..

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS