අපේ බලයට
Ape Balayata
 • Category : Music Video
 • Year : 2022

 • Vocal

  Master
  D
  Song

  Song Title : Ape Balayata (අපේ බලයට)
  Singing : Master D
  Mixed and Mastered by Jude Perera
  DOP : Chathu Dayarathne
  Cast : Mudith Amarasinghe | Janaka Pradeep
  අපේ බලයට ගී පද / Ape Balayata Lyrics

  Ape Balayata Song Lyrics - අපේ බලයට ගීතයේ පද පෙළ
  මනසින් වෙලා භූත වෙලා මූසිල භූත
  ඉතින් ගී කියයි ඌට බැත වේන් කලා ඌට
  නැලවේන් අතෙන් රූට ගැලවේන් අතෙන් රූට
  රසවෙන් කලා සූප දිරවාන් නුබේ රූප
   
  විකුණාන් මගෙ දූව විකුණා මට හූ
  විකුණාන් මගෙ දූව විකුණා මට හූ
  පිලිකාන්නට මූව ඇදලා පලලු
  ගිලගාන් නමුදු ගිල පාන් අරඩු
  පැලදූ කරඩූව ඇවිල්ලා ඇගෙත් බූව
  කසපාරට හූව තියහාන් මෙන්න ලේ
  කරතාක් වෙරලේ ගිලුනා දියබේ
  පුරවා ගෙන දේවල් ඇදුනා දියබේ
   
  පැරදූ පැරදූ සුරයන් පැරදූ
  පැරදූ පැරදූ සුරයන් පැරදූ
  කෙනිතූ කෙනිතූ බලයෙන් කෙනිතූ
  කෙනිතූ කෙනිතූ බලයෙන් කෙනිතූ
  එපා එපා ආයෙ අත තියන්නෙපා අපේ බලයට
  එපා එපා ආයෙ අත තියන්නෙපා අපේ බලයට
   
  එන්න පහළට රූටන්න
  කන්දෙන් පහළට ගාටන්න
  රට පහළට කාටත් බෑ
  කට වහල දැන් කාටත් නෑ
  රට වහල දැන් කේස්
  මට ගහනව බේත්
  උණ සහලෝල ඒත්
  අහයිද කොල්ලන්ට බේත්
   
  උබට හිතෙන දේවල් මේ ඇත්ත වෙනකන්ම ඉන්නද බලාන ඔහේ
  හිතට නැගෙන දේවල් මං හංගලා තියන්නම් මේ වගෙ රැපක කොනෙන්
   
  අපෙ මනදොල සින්දා
  උගෙත් කන උබ ඉම්බා
  රට ගියා එක පිම්මේ
  තරුණයෝ හැම ගින්නෙ
  පරිසරේ මගෙ නිම්නේ
  අපේ පරපුරක් නින්දේ
  දිය රැලි යටින් යටින් යන්නෙ
  දිය රැලි යටින් යටින් යන්නෙ
  කවුද උගෙ බල බින්දේ
  රට කන යටින් රිංගේ
  කට මැද කියවිල්ලේ
  කට මැද කියවිල්ලේ
  අසමානයි මිනිස් බිල්ලි
  අඩමානයි මිනිස් එල්ලි
  දුමෙන් වහගෙන දිල්ලි
   
  උබට හිතෙන දේවල් මේ ඇත්ත වෙනකන්ම ඉන්නද බලාන ඔහේ
  හිතට නැගෙන දේවල් මං හංගලා තියන්නම් මේ වගෙ රැපක කොනෙන්
   
  මනසින් වෙලා භූත වෙලා මූසිල භූත
  ඉතින් ගී කියයි ඌට බැත වේන් කලා ඌට
  නැලවේන් අස්සෙන් රූට ගැලවේන් අතෙන් රූට
  රසවේන් කලා සූප දිරවාන් නුබේ රූප
  එපා එපා ආයෙ අත තියන්නෙපා අපේ බලයට

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS