අංගනාවෝ ගීතේ ලීවා තාලේ දැමුවා
Anganawo
 • Lenght : 03:18

 • Song

  අංගනාවෝ ගීතේ ලීවා තාලේ දැමුවා ගී පද / Anganawo Lyrics

  අංගනාවෝ
  ගීතේ ලීවා තාලේ දැමුවා
  සිහිනෙන් මට කීවා ඔබ මාගේ කියලා
   
  අංගනාවෝ රුපිකාවෝ
  රැඟුමන් රැඟුවා
  මට අමා මී පෙව්වා
  ඉන්නේ ඔබේ ලෝකේ දැන් ඉන්නේ මං ඔබගේ ලෝකේ
   
  මං මිනිස් ලොවේ තවත් කෙනෙක් නඟේ
  කියන්නේ මේ කතන්දරේ
  නෑ වෙනස් වෙලා නඟේ ඉතින් පුදන්නකෝ
  ඔයාගේ ආදරේ
   
  අංගනාවෝ
  ගීතේ ලීවා තාලේ දැමුවා
  සිහිනෙන් මට කීවා ඔබ මාගේ කියලා
   
  සීත සීත රෑක පාට පාට තාරුකාව
  මම කඩා ගෙනත් දෙමි නගේ
  ඔය සීනු සීනු මල් හිනාව දේවතුන්ගේ පාට ගෑවා
  ආදෙරේ මටයි නගේ
   
  අංගනාවෝ
  ගීතේ ලීවා තාලේ දැමුවා
  සිහිනෙන් මට කීවා ඔබ මාගේ කියලා

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS