අම්මාවරුනේ.. අම්මාවරුනේ.. සම්මා සම්බුදු අම්මාවරුනේ
Ammawarune
 • Film : Yasa Isuru
 • Year : 1982
 • Category : Film Song
 • Lenght : 04:52

 • Song

  අම්මාවරුනේ.. අම්මාවරුනේ.. සම්මා සම්බුදු අම්මාවරුනේ ගී පද / Ammawarune Lyrics

  අම්මාවරුනේ... අම්මාවරුනේ...
  සම්මා සම්බුදු අම්මාවරුනේ
  දරුවන්ගේ දුක් කඳුළු දකින දා
  සුර ලොව සිට අත පා
  ඒ කඳුළැලි පිසිනා...
   
  අම්මාවරු නැති දරුවන්නේ
  සංකා දුක් කවුදෝ දන්නේ
  ඒ දුක දන්නා අම්මාවරුමයි
  යම් මතු දිනයක බුදු වන්නේ
  සංසාරේ මතු බුදු වන්නේ
  අම්මාවරුනේ... අම්මාවරුනේ...
   
  සෙනෙහස වැඩි දා
  සිතද බොළද වේ
  ලොවම ආදරේ කියා සිතී
  මායාවක්වී එහි තනිවූ දා
  අම්මා පමණයි ළඟ ඉන්නේ
  අම්මා පමණයි ළඟ ඉන්නේ
   
  අම්මාවරුනේ... අම්මාවරුනේ...
  සම්මා සම්බුදු අම්මාවරුනේ
  දරුවන්ගේ දුක් කඳුළු දකින දා
  සුර ලොව සිට අත පා
  ඒ කඳුළැලි පිසිනා...
   
  අම්මාවරුනේ... අම්මාවරුනේ...

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS