අමිහිරි වී දෝ වස්දඬු රාවය
Amihiri wedo wasdadu rawaya

Song

අමිහිරි වී දෝ වස්දඬු රාවය ගී පද / Amihiri wedo wasdadu rawaya Lyrics

රාධා... රාධා...
අමිහිරි වී දෝ වස්දඬු රාවය
ඈතට දිවයනු කිම මිහිරාවිය
අමිහිරි වී දෝ වස්දඬු රාවය...
 
කටු ගෙයි වස්දඬු තැන් පත් කළ මැන
නවතම ගැයුමක් වැයුමක් කළ මැන...
 
සඳ මත මිනිසා
සඳමත මිනිසා විස්කම් කළ වග
ඇසුවෙමු අප තවමත් මේ වන මැද...
 
හෝපලු වනයේ මායිම් අතරේ
කවුරු ද අප සිරකර තැබුවේ...
 
මනසේ ලැග වුන් බමුණෝ පැන යන
යුගයකි මේ මළ අයටත් පණ දෙන...
 
හෙට හිරු එළියේ නව ලොව පිබිදේ
සීමා බිඳ එහි යන්නට එමි මා...

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS