අජානේය ස්කූටර තුරඟා පිට වඩිනා
Ajaneeya Scooter Thuraga Pita Wadina
 • Lenght : 03:29

 • Lyrics

  Rathna
  Sri
  Song

  අජානේය ස්කූටර තුරඟා පිට වඩිනා ගී පද / Ajaneeya Scooter Thuraga Pita Wadina Lyrics

  අජානේය ස්කූටර් තුරඟා පිට වඩිනා
  කුමාරියනි වාත වේගයෙන් ඉගිලෙනු කොතැනා
  බදා හිමි දෙඋර එසැවී පුරවර සිරි බලනා
  විලාසයට නුඹේ කිරුල බිම වැටෙයිද සිතුණා //
   
  සූ සැට ශිල්පය උගෙනා පාරගතව ගියෙනා
  පාරෙ වැඩට හවුල් වෙන්න උදැල්ල මට ලැබුණා
  මා ගත ඩා බිඳු හඳුනා සදය සිනා නගනා
  ප්‍රේමවන්ති විලවුන් ගෑ ලේන්සු පට සිඹිනා
   
  අජානේය ස්කූටර් තුරඟා පිට වඩිනා
  කුමාරියනි වාත වේගයෙන් ඉගිලෙනු කොතැනා
  බදා හිමි දෙඋර එසැවී පුරවර සිරි බලනා
  විලාසයට නුඹේ කිරුල බිම වැටෙයිද සිතුණා
   
  සදාකල්ම පෙම්වතුන්ගෙ සිහින පුරා පිපෙනා
  උදුම්බරා මලක් තියේ ආදරයයි කියනා
  රෑ තුන් යම සුවඳ උලා උදෑසනින් මැකෙනා
  කාට අහිමි උනත් සාදු මල් පිපියන් සැමදා
   
  අජානේය ස්කූටර් තුරඟා පිට වඩිනා
  කුමාරියනි වාත වේගයෙන් ඉගිලෙනු කොතැනා
  බදා හිමි දෙඋර එසැවී පුරවර සිරි බලනා
  විලාසයට නුඹේ කිරුල බිම වැටෙයිද සිතුණා //

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS