අහස සේ ඔබ අනන්තයි.. සයුර සේ ඔබ අනන්තයි
Ahasa Se Oba Ananthai
 • Lenght : 03:49

 • Song

  අහස සේ ඔබ අනන්තයි.. සයුර සේ ඔබ අනන්තයි ගී පද / Ahasa Se Oba Ananthai Lyrics

  අහස සේ ඔබ අනන්තයි
  සයුර සේ ඔබ අනන්තයි
  අහස සේ ඔබ අනන්තයි
  සයුර සේ ඔබ අනන්තයි
  මේ විශ්වයේ මා දකින්නේ
  ඔබමැ පමණයි
  ඔබ අනන්තයි
   
  වෙන තතක් හැඬවෙන තැනක් ඔබ
  මධුවිතක් උතුරන තැනක් ඔබ
  තෙලිතුඩක් දැවටෙන තැනක් ඔබ
  පන්හිඳක් ගැවසෙන තැනක් ඔබ
   
  අහස සේ ඔබ අනන්තයි
  සයුර සේ ඔබ අනන්තයි
  මේ විශ්වයේ මා දකින්නේ
  ඔබමැ පමණයි
   
  ඔබ අනන්තයි (අනන්තයි)
  අඩසඳක් සැඟවෙන තැනක් ඔබ
  රළපෙලක් පෙරලෙන තැනක් ඔබ
  සිසිලසක් දනවන තැනක් ඔබ
  උණුසුමක් ගෙනදෙන තැනක් ඔබ
   
  අහස සේ ඔබ අනන්තයි
  සයුර සේ ඔබ අනන්තයි
  මේ විශ්වයේ මා දකින්නේ
  ඔබමැ පමණයි
  ඔබ අනන්තයි (අනන්තයි, අනන්තයි)

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS