අහස පලාගෙන පොලව පලාගෙන
ahasa palagena polawa palagena
 • Category : Film Song

 • Song

  අහස පලාගෙන පොලව පලාගෙන ගී පද / ahasa palagena polawa palagena Lyrics

  අහස පලාගෙන පොලව පලාගෙන 
  සත්කුළු පව් ගුගුරා 
  කාහල නාදය රැව් දේ 
  දස දහසක් මල් පිබිදේ 
  මුතු කැට වටිනා 
  දහදිය හෙළනා 
  මිනිසත් කම හමුවේ 
  ජිවන අමාසුවේ
  කාහල නාදය රැව් දේ 
  දස දහසක් මල් පිබිදේ 
  මිනිසා මිනිසා අතර පවත්නා 
  වෙනසින් වෙනස මකා 
  පවුරු අගල් බිද දා 
   
  කාහල නාදය රැව් දේ 
  දස දහසක් මල් පිබිදේ
   
  නිවහල් හැඟුමයි නිදහස් සුවයයි 
  පෙරමුණ ගෙන එනවා 
  පෙරමුණටම යනවා 
   
  කාහල නාදය රැව් දේ 
  දස දහසක් මල් පිබිදේ 
   
  අහස පලාගෙන 
  පොලව පලාගෙන 
  සත්කුළු පව් දෙදරා 
   
  කාහල නාදය රැව් දේ 
  දස දහසක් මල් පිබිදේ 
   
  මුතු කැට වටිනා 
  දහදිය හෙළනා 
  මිනිසත් කම හමුවේ 
  ජිවන අමාසුවේ
   
  කාහල නාදය රැව් දේ 
  දස දහසක් මල් පිබිදේ 
   
  මිනිසා මිනිසා අතර පවත්නා 
  වෙනසින් වෙනස මකා 
  පවුරු අගල් බිද දා 
   
  කාහල නාදය රැව් දේ 
  දස දහසක් මල් පිබිදේ 
   
  නිවහල් හැඟුමයි නිදහස් සුවයයි 
  පෙරමුණ ගෙන එනවා 
  පෙරමුණටම යනවා 
   
  කාහල නාදය රැව් දේ 
  දස දහසක් මල් පිබිදේ 
   
  Please visit the following link to listen to this song
  මෙම ගීතයට සවන් දීමට පහත සබැදියට පිවිසෙන්න 
  https://bit.ly/3OqdtO2
   
   

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS